REGULAMIN

Właścicielem Sklepu internetowego marki Mystic Matter jest przedsiębiorstwo VTP S.C., z siedzibą w 20-092 Lublin, przy ulicy Obywatelskiej 10/20, numer NIP: 7123386207, REGON: 383198809 wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Sklep internetowy marki Mystic Matter znajduje się pod adresem www.mystimatter.pl i będzie zwany dalej „Sklepem”. Podstawowy kontakt e-mail ze sklepem odbywa się pod adresem kontakt@mystimatter.pl

Korzystanie ze stron Sklepu, podanie danych osobowych do realizacji oferty zamówienia i zatwierdzenie stosownym przyciskiem potwierdzającego przez Klienta zakłada akceptację niniejszego Regulaminu.

Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego marki Mystic Matter:

Jedyną dopuszczalną formą korzystania ze Sklepu internetowego marki Mystic Matter jest wejście na stronę internetową www.mysticmatter.pl za pomocą urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (w przypadku komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X zaleca się przeglądarkę Apple Safari w wersji ostatniej udostępnionej do pobrania na stronach producenta, w przypadku komputera pracującego pod kontrolą innego systemu operacyjnego, zaleca się przeglądarkę Google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji ostatniej udostępnionej do pobrania na stronach producenta).

Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

Wyrażenie woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a VTP S.C.. odbywa się poprzez wypełnienie formularza zakupu i podanie danych osobowych do realizacji zamówienia i zaakceptowanie wprowadzenia ww. danych. Jednocześnie zaakceptowanie poprzez kliknięcie stosownego przycisku potwierdzającego zamówienie oznacza akceptację regulaminu i zapisów dotyczących polityki prywatności obowiązujących w Sklepie, w tym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Klient wybiera produkt, którym jest zainteresowany spośród produktów dostępnych w Sklepie, wybiera rozmiar i dodaje towar do koszyka za pomocą stosownego przycisku. Po wybraniu wszystkich produktów, których zakupem zainteresowany jest Klient, klika on przycisk z ceną sumaryczną znajdujący się przy ikonie koszyka lub pod podsumowaniem koszyka. Klient zostaje przeniesiony do pełnego widoku zawartości koszyka, gdzie klika stosowny przycisk potwierdzający wybór, by przejść do formularza zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia, lub zalogowaniu się do swojego konta w przypadku Klientów, którzy posiadają takowe konto w Sklepie, Klient klika stosowny przycisk potwierdzający zamówienie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysyłane na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail i stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sklep oferty kupna-sprzedaży, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności na stronie partnera obsługującego płatności – procesora płatności PayU lub PayPal. Po dokonaniu płatności Sklep przesyła do Klienta wiadomość email – potwierdzenie zamówienia – przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru oraz potwierdzając ostateczną cenę wraz z kosztami przesyłki.

W przypadku niedokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zakupu Klient kontaktuje się ze Sklepem w celu ustalenia innej formy płatności. Jeśli płatność nie została zrealizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia bez konieczności poinformowania o tym fakcie Klienta, a umowa ulega rozwiązaniu.

W przypadku braku dostępności towaru zamówionego przez Klienta Sklep informuje Klienta e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy. W takiej sytuacji Klient może zdecydować o rezygnacji z zakupu i otrzymaniu pełnego zwrotu poniesionych kosztów, bądź o oczekiwaniu na moment ponownej dostępności towaru w Sklepie i wysyłkę w najbliższym możliwym terminie.

Zamówiony towar jest wysyłany wraz z dowodem zakupu. W momencie dostarczenia przesyłki Klient otwiera opakowanie sprawdzając, czy przesłany mu towar jest zgodny z zamówieniem dokonanym w Sklepie.

Sklep internetowy marki Mystic Matter zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady fabrycznej dostarczonego towaru, Klient ma prawo odesłać wadliwy towar do Sklepu w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim poinformowaniu o tym Sklepu e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie. Koszty przesyłki odsyłanego wadliwego towaru pokrywa właściciel Sklepu – VTP S.C.

Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy znajdują zastosowanie polskie przepisy prawne.

Ceny

Ceny przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty, są one jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta prezentowana w Sklepie stanowi ogłoszenie i informację o produktach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Przedstawione na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto) oraz wliczoną cenę usługi dostarczenia towaru przez zewnętrzną firmę kurierską. Cena ostateczna wraz z kosztami dostarczenia towaru podawana jest przed dokonaniem płatności oraz po jej dokonaniu, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Dostawa i obsługa zamówienia

Przesyłka zostanie dostarczona przez zewnętrzna firmę kurierską. W momencie dostarczenia przesyłki Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki.
W przypadku niezgodności z zamówieniem Klient ma obowiązek sporządzić z kurierem odpowiedni protokół. Sklep nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu. VTP S.C. Nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu. Za szkody powstałe
w wyniku transportu odpowiada firma dostarczająca przesyłkę.

Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta w ciągu od 1 do 7 dni roboczych.(Powinien jednak dotrzeć w przeciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia).W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może wydłużyć się na okres ponad 30 dni. W przypadku niemożności zrealizowania przez Sklep zamówienia w terminie do 7 dni, Klient jest o tym informowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie i ma w tym przypadku prawo do rezygnacji z umowy kupna — sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.

W sytuacjach wyjątkowych realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania.

W sytuacji wyjątkowej Klient ma możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta zamówienie jest anulowane. Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, następuje jest jej zwrot Klientowi.

Odstąpienie od umowy – zwrot towaru

Umowy kupna — sprzedaży zawierane na odległość między Sklepem a Klientem umożliwiają Klientowi (o ile jest osobą fizyczną nabywającą rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) odstąpienie od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyn, ze zwrotem zamówionego towaru w stanie nienaruszonym z zachowaniem ww. terminu 30 dni. Sprzedający poprzez internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości.

W przypadku dostarczenia zwrotu po upływie 30 dni, nie jest możliwe odstąpienie od umowy bez podania przyczyny z wyjątkiem uznania zwrotu towaru na postawie dobrej woli Sklepu.

Towar musi być odesłany na adres: VTP S.C.,ul. Łęczyńska 37 ,20-309 Lublin . Koszt przesyłki pokrywa Klient, z wyjątkiem sytuacji, w których do przesyłki odebranej przez Klienta dołączony był zwrotny list przewozowy. W tym przypadku Klient musi jedynie ustalić szczegóły odbioru zwracanego towaru przez firmą kurierską i odesłać towar przy użyciu dołączonego zwrotnego listu przewozowego. Koszt przesyłki zwrotnej w takim przypadku pokrywa VTP S.C.. Sklep zastrzega sobie prawo do nie umieszczania zwrotnych listów przewozowych w przesyłkach dostarczanych do Klientów bez podania przyczyny.

Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, niezniszczony, w stanie niezmienionym, kompletnym. Jedynym dopuszczalnym użyciem zamówionego towaru jest sprawdzenie przez Klienta, czy zakupiony towar odpowiada zamówieniu.

Do zwracanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie Zwroty oraz oryginał dokumentu zakupu (paragon lub inny). Zwrot gotówki na wskazane konto bankowe lub przez dyspozycję zwrotną za pośrednictwem systemu, którym Klient zapłacił za zamówienie nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego towaru wraz z kompletem dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wynik weryfikacji towaru jest negatywny (towar jest używany, prany, zniszczony, niekompletny, bądź w inny sposób nie wyczerpuje definicji towaru nieużywanego), Sklep sporządzi odpowiednią informację, która zostanie przekazana Klientowi e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie, bądź w formie papierowej wraz z negatywnie zweryfikowanym towarem.

O pozytywnej weryfikacji towaru, a co za tym idzie przyjęciu towaru do zwrotu i skutecznym rozwiązaniu umowy kupna — sprzedaży, Klient może zostać poinformowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie.

Reklamacje

Klienci uprawnieni są do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient po otrzymaniu zamówienia stwierdzi w nim wadę, powinien dokonać jej zgłoszenia w mailu wysłanym na adres kontakt@mysticmatter.pl, bądź w wiadomości tekstowej (umieszczając w wiadomości swoje imię i nazwisko, datę zamówienia, dokładny opis wady oraz dołączając zdjęcie produktu przedstawiające wadę).

Dokonanie zgłoszenia wady może mieć również formę pisemną i zostać przesłane do siedziby VTP S.C.. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sklep nieodpłatnie wymieniony na taki sam, bądź podobny spośród towarów dostępnych aktualnie w sklepie i z pokryciem kosztów przesyłki. Jeśli wymiana narażałaby kupującego na znaczne, uzasadnione niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny (rabatu) bądź może on odstąpić od umowy kupna – sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy w trybie reklamacji, jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Reklamacje opierające się na różnicy pomiędzy wyglądem towaru zamówionego a towaru otrzymanego, wynikające z ustawienia parametrów wyświetlacza bądź wadliwego działania wyświetlacza Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

Ochrona danych osobowych klientów

Szczegóły bezpieczeństwa danych osobowych określa polityka prywatności w zakładce Prywatność.

Prawa autorskie

Zawierając umowę z VTP S.C.. w trybie opisanym w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, których właścicielem jest VTP S.C.. oraz autorskich praw majątkowych innych osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Wszelkie działania Klienta mające na celu lub mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Sklepu będą skutkowały zawieszeniem bądź usunięciem konta Klienta oraz zablokowaniem dostępu na postawie adresu IP bądź innej. Niezależnie Sklep podejmie także wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie wyrządzonej przez Klienta, poniesionej przez Sklep szkody.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy marki Mystic Matter zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji Sklepu w dowolnym momencie bez uzasadnienia przyczyny. O treści nowego regulaminu Klient będzie informowany podczas składania pierwszego zamówienia przypadającego na czas obowiązywania nowego regulaminu. W przypadku nowego regulaminu Klient może bądź zaakceptować regulamin w nowym brzmieniu, bądź go nie zaakceptować. Brak akceptacji nowego regulamin będzie skutkował niemożliwością realizacji zamówienia. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego marki Mystic Matter.

Jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatnio dokonanego zakupu, nastąpiła zmiana regulaminu Sklepu internetowego marki Mystic Matter, Klient dokonując zakupu akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta,VTP S.C.. zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Oświadczenie dobrej woli Mystic Matter

VTP S.C. oświadcza, że wszystkie wątpliwości będą zawsze rozpatrywane na korzyść Klienta. Nie robimy żadnych problemów przy zwrocie nieużywanego towaru w ciągu 30 dni, jak również nie wysyłamy informacji handlowo-marketingowych ludziom, którzy wyraźnie o to nas nie poprosili. Chcemy dostarczać najwyższej klasy produkty, które przyjemnie jest zarówno nosić, jak i je kupować. W przypadku pytań o cokolwiek – prosimy o kontakttelefoniczny lub mailowy : kontakt@mysticmatter.pl